Career

/Career
Career 2021-06-20T19:19:24+00:00

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง : นักวางแผนการเงิน (Financial planner)

รายละเอียดงาน

 • บุคคลที่ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมตาม Wealth Partners และผ่านกระบวนการออก ใบอนุญาติตามกฏเกณฑ์
 • จะทำงานร่วมกับผู้สนับสนุน ในการจัดทำแผนทางการเงินเช่น แผนการเกษียณ แผนการออมและการลงทุนแผนสุขภาพระยะยาว แผนการประกัน หรือ แผนภาษีอากร เป็นต้น
 • การสร้างฐานลูกค้า และบริการ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปี ประสบการณ์ด้าน ธนาคาร การเงิน การลงทุน การตลาด ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจริยธรรมในการให้บริการ และการรักษาความลับทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า
 • การทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ ความคิดในการสร้างธุรกิจ ความคิดในการเอื้อประโยชน์และพึ่งพาอาศัยในการทำธุรกิจ
 • เคยอบรมหลักสูตร CFP หรือมี IC License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : นักเขียนบทความ (Content Writer)

รายละเอียดงาน

 • เขียนบทความด้านการเงินประจำให้กับเว็บไซต์ โดยการหาข้อมูลจากแหล่งข่าวและจากการศึกษาวิเคราะห์ด้วยตนเอง
 • ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการการเงิน และนำมาเขียนบทความที่มีประโยชน์และน่าสนใจได้
 • นำเสนอความคิดเห็นการปรับปรุงเนื้อหา ค้นหาข่าวสารที่น่าสนใจเพื่อนำมาเขียนบทความได้
 • ดูแลความถูกต้องและความเป็นกลางของเนื้อหาบนเว็บไซต์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในด้านการเขียน 0-3 ปี
 • มีความสนใจเกี่ยวกับด้านการเงิน หรือชื่นชอบในการรีวิวสินค้าการเงิน
 • รักในการเขียน มีความซื่อตรง และมีความกระตือรือร้น
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สมัครที่มีผลงานการเขียนทั้งในการเขียน blog ส่วนตัว นิตยสาร หรือ เว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครให้เราได้ที่: HR@wealthpartners.co.th