About us

/About us
About us 2018-08-24T18:09:04+00:00

.

เราคือใคร ?

Wealth Partners Group เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งการให้บริการของเราครอบคลุมถึงการออกแบบแผนการเงินเฉพาะบุคคล อันประกอบไปด้วยแผนเกษียณอายุ แผนการลงทุน แผนประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ  แผนการศึกษาบุตร และแผนมรดก ปัจจุบันเราให้บริการมากกว่า 340 ครอบครัว ทั้งนี้เรายังมีส่วนร่วมสำคัญในการพลักดันบริการเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย โดยผู้ให้คำแนะนำของเรามีใบอนุญาตตามกฎหมายในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าวินาศภัย กรณีแนะนำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ซึ่งควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • ใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำหรือผู้วางแผนการลงทุน (IP License) ในกรณีแนะนำกองทุนรวมประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  • คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP) กรณีแนะนำแนวทางการบริหารเงินส่วนบุคคล ซึ่งได้รับเมื่อผ่านการทดสอบของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเป็นการรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผน

.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Social Impact

ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม Wealth Partners Group โดยได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สืบสาน และขยายผลในระยะยาวเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนรวม

Customer Impact

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือและ ไว้วางใจซึ่งกัน และประการสำคัญคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก

Partner Impact

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดําเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบและขั้นตอนการจัดหาของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นสำคัญ

ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม Wealth Partners Group โดยได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สืบสาน และขยายผลในระยะยาวเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือและ ไว้วางใจซึ่งกัน และประการสำคัญคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดําเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบและขั้นตอนการจัดหาของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นสำคัญ

.

ค่านิยม

Local and Experience

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ด้านการจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่หลากหลาย เราจึงสามารถวางแผนให้คุณได้อย่างมืออาชีพและเป็นระบบ

Customized Solution

เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายการใช้ชีวิตและการเงินที่แตกต่างกัน ทำให้เรายึดมั่นอยู่เสมอว่าแผนการเงินที่ออกแบบมานั้นจะต้องเหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายการใช้ชีวิตเฉพาะรายบุคคล

Reliable

เราทำให้การบริหารเงินของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการของเราที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแผนการลงทุน แผนเกษียณอายุ แผนประกันภัย แผนภาษี แผนมรดก

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ด้านการจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่หลากหลาย เราจึงสามารถวางแผนให้คุณได้อย่างมืออาชีพและเป็นระบบ

เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายการใช้ชีวิตและการเงินที่แตกต่างกัน ทำให้เรายึดมั่นอยู่เสมอว่าแผนการเงินที่ออกแบบมานั้นจะต้องเหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายการใช้ชีวิตเฉพาะรายบุคคล

เราทำให้การบริหารเงินของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการของเราที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแผนการลงทุน แผนเกษียณอายุ แผนประกันภัย แผนภาษี แผนมรดก